Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van Museum De Dorpsdokter te Hilvarenbeek

Samenstelling bestuur in 2016
Voorzitter: Wil Vennix
Secretaris: Emmanuel Naaijkens
Penningmeester: Toon Kersten
Bestuurslid: Ad Vugts (namens bestuur stichting Museum De Dorpsdokter)

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Financiële middelen op 01-01-2016 (incl. rente 2015) € 9.438,59,59
Inkomsten

Donaties van de Vrienden € 1.781,86 (aantal donateurs 47)
Rente Spaarrekening in 2016 € 36,86
Totale inkomsten 1.818,72
Uitgaven
Bestuurs-, admin.- & bankkosten *) € 148,85
Wervingskosten Vrienden € 00,00
Totale uitgaven € 148,85
Resultaat 2014: inkomsten -/- uitgaven € 1.669,87
Ondersteuning Museum de Dorpsdokter in 2014 € 0,00
Financiële middelen op 31-12-2016 (incl. rente 20014) € 11.108,46
Toename financiële middelen in 2016 € 1.669,87

*) De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

- Het bestuur heeft op zaterdag 16 april 2014 een vriendendag gehouden in Museum De Dorpsdokter, mede in het kader van de nationale Museumdag. Het programma bestond onder meer uit lezingen en een rondleiding door het museum.
- Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft overleg gevoerd met bestuur en conservatoren van Stichting Museum De Dorpsdokter. Gesproken is o.a. over toekomstplannen van het museum. Daarbij is de toezegging gedaan dat het bestuur van de Stchting Vrienden aan het bestuur van het Museum De Dorpsdokter middelen ter beschikking stelt voor een herrichting van het museum.
- De donateurs zijn middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van ontwikkelingen omtrent het museum.

Doel de Stichting Vrienden (statutair):

- Een fonds te vormen waaruit aan het museum schenkingen, in welke vorm dan ook, gedaan kunnen worden
- De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van donateurs en al het geen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Contactadres: Koestraat 21 5081 BB Hilvarenbeek 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41097423 RSIN: 007882270


 
Aanmelden