Exploitatieoverzicht
Inkomsten:
Activiteiten 18.368 23.837 28.244
Subsidies 6.436 7.700 7.580
Vrienden van het museum 2.036 - 2.500
Overige bijdragen 2.210   2.793 4.732
Afname Reserves - - 21.645
29.050 34.330 64.701
Uitgaven:
Huur 3.498   3.518 10.215
Water/Gas/Elektra 2.062 2.739 2.736
Overige huisvestingskosten 1.542   1.664 391
Organisatiekosten 5.982 2.163 1.611
Aankopen collectie 2.793   2.659 2.535
Algemene kosten 2.347   6.252 3.660
Voorziening herinrichting 10.000 15.000 21.000
Herinrichtingskosten - - 21.645
Resultaat 826 335 908
29.050   34.330 64.701
Balans 31-december 2015 2016 2017
Activia:  
Kas 2.116 895 100
Bank 1.533   1.518 1.175
Reserveringsrekening 29.289   45.424 46.048
Vorderingen - 436
  100
32.938   48.273   48.536
Passivia:
Algemene reserve 6.438 6.773    6.781
Voorzieningen:
Restauratie collectie 5.000   5.000 5.000
Herinrichting museum 15.000 30.000
18.355
Onderhoud 3.500   3.500 5.000
Catalogi museale collectie 3.000   3.000 5.000
ICT 7.500
32.938 48.273   48.536
Toelichting op de exploitatierekeningen en balansen.

Ter vergroting van de leesbaarheid zijn de opgenomen bedragen afgerond op hele euro's.
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen inkomsten en de kosten rekening houdend met de grondslagen.
Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
De inkomsten uit activiteiten laat een stijging zien van bijna 30% als gevolg van het toegenomen aantal bezoekers.
Voor de uitbreidingsplannen in 2017 is 30.000,00 gereserveerd. Beloning bestuurders.
Er wordt aan de bestuurders alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten betaald.
2015
2017
2016