Beleidsplan stichting Geschied - en Oudheidkundig Museum Hilvarenbeek

2016-2020

Inhoud

1.0 Bestuurlijke visie
0.1 Aanleiding voor het beleidsplan
0.2 Ontstaansgeschiedenis
0.3 Kerntaak
0.4 Toekomstvisie

2.0 De collectie
2.1 Algemeen
2.2 Kerncollectie

3.0 Collectieregistratie, documentatie en onderzoek
3.1 Registratie
3.2 Documentatie
3.3 Onderzoek

4.0 Collectievorming

5.0 Behoud en beheer
5.1 Passieve conservering
5.2 Actieve conservering

6.0 Publiek
6.1 Algemeen
6.1.1 Openingstijden
6.1.2 Tarieven
6.2 Publieksaktiviteiten
6.2.1 Presentatie van de collectie
6.2.2 Tijdelijke tentoonstellingen
6.2.3 Educatieve aktiviteiten
6.2.4 Horeca faciliteiten
6.2.5 Publicaties
6.2.6 Marketing en public relations
6.2.7 Overige publieksaktiviteiten

7.0 Bedrijfsvoering
7.1 Huisvesting en veiligheid
7.2 Personeel en organisatie
7.3 Automatisering
7.4 Verzekeringen
7.5 Financiën en begroting

8.0 bijlagen

1.0 Bestuurlijke visie

1.1 Aanleiding voor het beleidsplan

In januari 1988 heeft het toenmalige bestuur van de Stichting Geschied- en
Oudheidkundig Museum De Doornboom de beleidsnota “Visie ter visie”vastgesteld. In
die nota werd de gewenste ontwikkeling van het museum op de middellange termijn
geschetst. Deze nota werd gevolgd door het Beleidsplan Museum De Dorpsdokter
2003-2007, welke op 13 mei 2003 door het bestuur werd vastgesteld.
Aanleiding voor deze laatste nota was de voorlopige registratie per april 2001 in de
Stichting Het Nederlands Museumregister. Als vervolg op deze nota is het Beleidsplan
Museum De Dorpsdokter 2008-2012 opgesteld. Aanleiding hiervoor was de
herinrichting van het museum, d.w.z. vernieuwing van de toiletgroep met o.m. een
invalidentoilet, herinrichting van de depots en uitbreiding van de expositieruimte en de
uitbreiding van het verzamelgebied met de collecties van de apotheker, de tandarts, de
fysiotherapeut, de EHBO en de wijkverpleegster. Het museum geeft aldus een
compleet beeld van de gehele eerste lijnszorg.
Per 4-4-2009 is de herinrichting en uitbreiding van het museum met een
toiletgroep c.q. invalidentoilet voltooid. Per 1-1-2010 is het beleidsplan
tussentijds aangepast met het oog het traject ´Museumregistratie”.
Per 1-2-2012 is het beleidsplan aangepast o.a. door de erkenning als
Geregistreerd Museum in 2011 en de zelfanalyse in 2012.
Het beleidsplan is in december 2013 aangepast i.v.m. de tentoonstelling van
het nieuwe thema de Drogist.
In juni 2016 heeft BenW van Hilvarenbeek besloten het naastliggende pand,
Doelenstraat 51, te verhuren aan het museum. De verbouwingsaktiviteiten
starten in januari 2017.
Het beleidsplan loopt tot 2020.

1.2 Ontstaansgeschiedenis

Op 24 oktober 1945 wordt de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum
opgericht. De belangrijkste doelstelling is het collectioneren en tentoonstellen van
voorwerpen van de plaatselijke geschiedenis van de gemeenten Hilvarenbeek en
Diessen. Het streven is om te komen tot de inrichting van een Oudheidkundige Kamer.
Daarnaast houdt men lezingen voor de donateurs.
In 1968 wordt de Stichting omgezet in de vereniging Heemkundige Kring Ioannes
Goropius Becanus. Op dat moment is er nog geen eigen museum. Wel heeft dr.
H.A.M. Ruhe, een van de oprichters van de Kring, op eigen initiatief onder de naam
De Schorsmolen een museum geopend waar zijn privé-collectie te zien is. Deze
collectie omvat vooral voorwerpen die betrekking hebben op de praktijk van een
dorpsdokter.
Begin jaren tachtig komt er door medewerking van de gemeente Hilvarenbeek schot in
de stichting van een heemkundig museum. Vanuit juridisch oogpunt wordt er voor
gekozen om het museum onder te brengen in een aparte stichting. De Heemkundige
Kring is bestuurlijk zwaar vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur.
Op 11 april 1986 opent het nieuwe museum zijn deuren. Dr. Ruhe heeft zijn collectie
“De Dorpsdokter” overgedragen aan het nieuwe museum, het geen in 1989 is
vastgelegd in een notariële acte. Daarnaast krijgt ook de verzameling “Het oude
ambacht”, die was ondergebracht in molen De Doornboom, een plaats in het museum.
De kerncollectie van De Dorpsdokter wordt in de loop van de jaren steeds
belangrijker en neemt een unieke plaats in binnen het landelijke museumaanbod. In
2004 wordt deze ontwikkeling zichtbaar gemaakt in de naamgeving van het museum.
Het museum heet voortaan Museum De Dorpsdokter.

1.3 Kerntaak
Het museum onderschrijft de ICOM-definitie; Een museum is een instelling ten dienste
van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht
op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hier over informeert
voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Op grond van deze definitie heeft de Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum
haar doelstelling in de statuten als volgt geformuleerd;
de instandhouding en het beheer van museum De Dorpsdokter.
De evenwichtige samenstelling en goede verzorging van een representatieve
museumcollectie en de bevordering van een publiekgericht museumbeleid met
name gericht op de collectie van de Dorpsdokter  en op de geschiedenis van
de gemeente Hilvarenbeek.

Het museum beschikt als zodanig over twee kerncollecties, waarbij de collectie over
de plaatselijke geschiedenis van lokaal belang is en de collectie over de Dorpsdokter
van nationaal belang. Deelcollecties zijn die van de apotheker, de tandarts, de
fysiotherapeut, de EHBO, de Vroedvrouw en de wijkverpleegster.

1.4 Toekomstvisie

Door de verplaatsing van de toiletgroep naar de buitenkant van het museum is deze,
behalve voor invalide bezoekers, ook toegankelijk voor de vrijwillig molenaars en de
medewerkers van de heemtuin De Doornhof. Beide groepen maken al gebruik van het
museum door het geven van cursussen. Dit leidt tot een versterking van het gehele
complex; het museum, de molen en de heemtuin.
De vergroting van de expositieruimte biedt zowel de kern - als de deelcollecties de
mogelijkheid tot uitbreiding.
De depots zijn in 2009 heringericht.
De bibliotheek is in 2009 geinventariseerd.
De registratie van voorwerpen wordt voortgezet. In 2010 is de registratie van
beide kerncollecties afgerond. In 2011 wordt gestart met de deelcollecties. In
2014 moet e.e.a. afgerond zijn.
De registratie van de Drogist wordt in 2014 gestart.
De collectie wordt ontsloten door de publicatie van catalogi. Een eerste
catalogus wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2011.
Bij voldoende financiele middelen wordt om de twee jaar een catalogus
uitgegeven.
De voorlopige registratie in het museumregister was ingetrokken per 2004. In
2010 start het museum met begeleiding van Erfgoed Brabant een traject wat
moet leiden tot een “Geregistreerd Museum”. In 2011 is het museum een
“Geregistreerd Museum”geworden.
In augustus 2013 is de collectie verworven van het Nederlands
Drogisterijmuseum. Dit nieuwe thema wordt geopend tijdens het Nationaal
Museumweekend van 2014.
Op het vlak van public relations wordt de samenwerking met de Stichting
Hilvarenbeek Museumdorp, het Land van de Hilver en de VVV voortgezet.
De verzameling van het museum is vrijwel compleet, uitbreiding geschiedt
alleen in het geval van kwaliteitsverbetering. Dit betekent, dat het museum zich
in de toekomst m.n. richt op het behoud van de collectie, de presentatie en een
verantwoorde exploitatie.
De tentoonstellingsruimte en het depot worden maximaal benut. Dat betekent,
dat het museum zou moeten uitbreiden. Mogelijkheden zijn het woonpand
naast het museum of een nieuwe vleugel aan de achterzijde. Vooralsnog zijn dit
geen reeele opties. Dit betekent, dat het museum geen grote bruiklenen of
schenkingen kan aannemen en de collectie niet kan uitbreiden. Dat vormt een
probleem, omdat het museum zich nu moet richten op de ontwikkelingen van
de medische zorg na 1960. Een mogelijkheid is om naar een extern depot uit
te zien.
In augustus 2013 is een gesprek gevoerd met de gemeente over de
huisvestingsproblematiek. De gemeente heeft geen mogelijkheden tot
uitbreiding.
In 2016 is het thema “de geschiedenis van Hilvarenbeek” tentoongesteld op de
erfgoedzolder van de Beekse Toren.
In juni 2016 heeft BenW besloten het naastliggende pand, Doelenstraat 51 , te
verhuren aan het museum.
De vaste collectie zal op de begane grond te zien zijn.
Twee ruimtes op de 1e verdieping worden open depot en toegankelijk voor
publiek. De derde ruimte dient voor de huisvesting van de Heemkundige
Kring.
De zolderruimte wordt depotruimte.
De herinrichting van het museum is eind 2017 gereed.
In 2018 wordt een nieuwe keukenruimte gerealiseerd.
Bij voldoende financiele middelen wordt een nieuwe entree incl. de balie
gerealiseerd in 2019 en 2020.

2.0 De collectie

2.1 Algemeen

Het verzamelgebied van het museum betreft;
Kerncollecties;
De Dorpsdokter van 1800 tot 1950
De Geschiedenis van Hilvarenbeek van prehistorie tot heden
Deelcollecties;
De apotheker
De tandarts
De fysiotherapeut
De EHBO
De wijkverpleegster
De Vroedvrouw
De Drogist

2.2 Overzicht collecties (zie MUSIP-rapportage)
2.2.1 dokterstassen
2.2.2 anaesthesie
2.2.3 apotheek
2.2.4 chirurgie
2.2.5 diagnostiek
2.2.6 verloskunde
2.2.7 KNO
2.2.8 Oogheelkunde
2.2.9 Tandheelkunde
2.2.10 Therapie
2.2.11 Menselijk lichaam
2.2.12 Urologie
2.2.13 Medisch beeldmateriaal
2.2.14 Verpleging
2.2.15 Archeologie
2.2.16 Textiel
2.2.17 Tweede Wereldoorlog
2.2.18 Gilden
2.2.19 Ambachten
2.2.20 Maten en gewichten
2.2.21 Huisraad
2.2.22 Devotionalia
2.2.23 Beeldmateriaal
2.2.24 Documenten
2.2.25 Volksheiligen

3.0 Collectieregistratie, documentatie en onderzoek

3.1 Registratie
Een goede, overzichtelijke beschrijving van alle voorwerpen van de collectie is een
absolute voorwaarde voor een verantwoord collectiebeheer. Een werkgroep heeft
inmiddels beide kerncollecties vastgelegd in een geautomatiseerd registratiesysteem
(Adlib). Daarbij gaat het om inventarisnummer, objectnaam, toestand,
verwervingsgegevens, standplaats en een afbeelding. Alle objecten zijn zichtbaar
genummerd.
Er bestaat een systeem voor een voorlopige registratie, d.w.z. als voorwerpen het
museum binnenkomen als bruikleen, aankoop of schenking worden deze direct
voorzien van een voorlopig registratienummer. Op dat moment worden de voorwerpen
ook direct gefotografeerd.
Er is een register voor de interne verplaatsing van objecten.
In 2010 zijn de kerncollecties t.w. De Dorpsdokter en de Geschiedenis van
Hilvarenbeek en Diessen volledig geinventariseerd. De Dorpsdokter ca. 900
voorwerpen, waarvan 1% in bruikleen is. De Geschiedenis omvat ca. 350
voorwerpen, waarvan 15% in bruikleen.
In 2011 start de registratie van de deelcollecties. Deze moet in 2014 afgerond zijn.
Hierna wordt gestart met de registratie van De Drogist.

3.2 Documentatie
Aanvullend op de basisregistratie worden de gegevens over de collectie vastgelegd en
ontsloten. Kennis over de collectie wordt zichtbaar en is nodig om de
cultuurhistorische waarde te bepalen. De documentatie wordt gebruikt voor het maken
van tekstbordjes, het samenstellen van een catalogus(2011), informatie op de website,
voor de beschrijving van in bruikleen gegeven voorwerpen t.b.v. exposities en het
samenstellen van rondleidingen en lezingen.

3.3 Onderzoek
Onderzoek is nodig bij het maken van teksten bij een tentoonstelling, ter voorbereiding
van een restauratie, een aankoop of in verband met een publicatie. Jaarlijks verzorgt
het museum publicaties in medische geschriften en werkt het mee aan tentoonstellingen
van collega-musea.

4.0 Collectievorming

4.1 Verzamelen
De collectievorming is gericht op het opvullen van hiaten in de kern- en deelcollecties
door aankopen vanuit het eigen budget (3000 euro per jaar), door financiering door de
Vrienden van het Museum, dan wel met externe subsidies. Bruiklenen worden enkel
aanvaard als ze direct tentoongesteld kunnen worden, terwijl bij schenkingen wordt
aangegeven, dat enkel de bijzondere voorwerpen worden aanvaard, dat niet-
interessante doublures dan wel voorwerpen die in slechte staat verkeren en of een
bovenmatig beslag leggen op depotruimte direct worden afgestoten.
Aankopen geschieden via de antiekhandel, medische instellingen en particulieren.
Beslissingen m.b.t. het bovenstaande worden genomen door de directeur en de
medisch conservator.
De verzameling van de Dorpsdokter is nagenoeg compleet. Uitbreiding geschiedt enkel
in geval van kwaliteitsverbetering of met voorwerpen, die aan een specifieke arts
toegeschreven kunnen worden.
De verzameling  van de Geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen is nagenoeg
compleet. Enkel archeologische voorwerpen, die een hiaat in de collectie opvullen,
worden verworven.

4.2 Selecteren en afstoten
Voorwerpen, die niet binnen de doelstelling van het museum vallen worden niet
geaccepteerd c.q. verworven. Voorwerpen, die wel worden verworven worden
geselecteerd op zeldzaamheidswaarde, leeftijd en conserveringstoestand.
Voorwerpen, die toegeschreven kunnen worden aan een bepaalde gebruiker hebben
een meerwaarde.
Naast het afstoten en selectie aan de poort zijn in de afgelopen jaren overtollige
objecten geschonken dan wel in bruikleen gegeven aan museumbrouwerij de Roos, het
Regionaal Archief  Tilburg ( prenten en de hele fotocollectie ), de gemeente
Hilvarenbeek, Boerderijmuseum ’t Grutje, stichting de Beekse Toren, particulier
schoenenmuseum van van Bommel en de Stichting Andreas Schotel uit Esbeek.
Beslissingen m.b.t. het bovenstaande worden genomen door de directeur en de
medisch conservator.
Bij het afstoten van collecties wordt de Gedragslijn voor de museale beroepsethiek en
de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) gevolgd.

5.0 Behoud en beheer

5.1. Passieve conservering
Om de collectie zo goed mogelijk te beheren spelen de volgende factoren een rol:
Het gebouw; lekkages zijn door de verhuurder, de gemeente Hilvarenbeek
verholpen. De dakbedekking wordt in 2011 vernieuwd. De
onderhoudstoestand van kozijnen en deuren is goed.
In 1995 is het museum voorzien van UV werend glas. Blijkens meting in 2010
voldoet de UV wering nog aan de normen.
Het klimaat; In 2007 is de heteluchtverwarming vervangen door centrale
verwarming. Hierdoor kan het gebouw op een constante temperatuur
gehouden worden. De luchtvochtigheid is in de winter constant (onder de 60)
en ’s zomers te hoog (60-80). Het museum heeft geen kwetsbare collectie,
waardoor een tijdelijke hoge luchtvochtigheid geen probleem hoeft te zijn. Om
e.e.a. te monitoren is in 2011een thermohygrograaf geplaatst.
In 2011 wordt de dakbedekking vervangen, hierbij zal een ventilatie dakkap
aangebracht worden.
In 2009 is het verlichtingssysteem van algemene verlichting en rails met spots
vervangen door een algemene, energiezuinige verlichting met een lage Lux-
waarde.
Het museum neemt deel aan het Cultureel Preventienetwerk Tilburg-
Hilvarenbeek.


5.2 Actieve conservering
Bij de registratie wordt beoordeeld c.q. aangegeven of conservering dan wel
restauratie noodzakelijk is.
Kwetsbare voorwerpen worden zo min mogelijk aan de buitenwanden
opgehangen.
In de depots worden de voorwerpen in zuurvrije kartonnen dozen
opgeborgen. De meeste objecten (80%) worden in vitrines tentoongesteld.
Een deel in een open opstelling, waarbij sprake is van een fysieke afscheiding.
De fysieke afscheiding van de alchemist wordt in 2011 verhoogd.
T.a.v. het verloskundejournaal, de receptenboeken in de apothekerskast en
het werk van Goropius Becanus geldt dat maandelijks een andere bladzijde
getoond wordt.
De wissellijsten worden in 2013 voorzien van zuurvrij karton.
In 2011 wordt gestart met controle van de onderhoudstoestand en evt.
restauratie van de tentoongestelde collectie. Dit is afgerond in 2013.
Achter het skelet van Piet Stams wordt een zonwerend gordijn aangebracht
T.b.v. de rondleidingen wordt een gebruikscollectie gemaakt voor
demonstraties.

6.0 Publiek

6.1 Doelgroepen;
Individuele bezoekers (overwegend toeristen en medisch geinteresseerden)
Groepsbezoeken uit de medische sector
Groepsbezoeken van families, bedrijven, heemkundige kringen, touroperators
Basisscholen uit Hilvarenbeek en omgeving met het project Museumschatjes

6.1.1 Openingstijden
Het museum is van april tot en met oktober geopend op zondag en maandag van
13.00 u tot 16.00u.
In juli en augustus van dinsdag tot en met zondag van 13.00 u tot 16.00 u.
Groepen (minimaal 10 personen) worden ontvangen op afspraak.

6.1.2 Tarieven
Zie website pagina kosten

6.2 Publieksaktiviteiten

6.2.1 Presentatie van de collectie
De kerncollectie van de dorpsdokter omvat de periode 1800-1950. De verschillende
disciplines van de dokter op het platteland worden thematisch gepresenteerd.
De kerncollectie van de Geschiedenis van Hilvarenbeek omvat de periode van de
prehistorie tot heden. De collectie wordt chronologisch gepresenteerd.
De deelcollecties de apotheker, de tandarts, de fysiotherapeut, de EHBO-er en de
Wijkverpleegster worden deels thematisch, deels evocatief gepresenteerd.
In 2010 zijn de tekstbordjes in de vitrines herzien en aangevuld. Per deelcollectie
wordt een flyer gemaakt, welke door de individuele bezoeker gebruikt kan worden
(2013).

6.2.2 Tijdelijke tentoonstellingen
Op grond van ervaringen uit het verleden organiseert het museum geen tijdelijke
tentoonstellingen meer. De inspanningen leidden niet tot hogere bezoekersaantallen.
Het museum organiseert wel desgevraagd tijdelijke tentoonstellingen op locatie. In
2009 tijdens een artsencongres en 200 jaar zorg in Tilburg.
Daarnaast werkt het museum mee aan tijdelijke tentoonstellingen van collega-musea (in
2009 in Sneek en Hardinkxveld-Giessendam). In 2010 de van Gogh tentoonstelling in
Nuenen en de bibliotheek van Hilvarenbeek.

6.2.3. Educatieve aktiviteiten
Groepen worden ontvangen met de voordracht “Help de dokter vertelt”. In 2013 zal
de voordracht aangevuld worden met een power-pointpresentatie.
Voor het basisonderwijs zijn lesbrieven beschikbaar en het project “Het dokterstasje”
met kijk- doe- en maakopdrachten w.o. een dvd, getiteld “het dokterstasje”.
Voor het project Museumschatjes zijn kijk - en doe opdrachten beschikbaar.
Voor buitenlandse bezoekers is een korte beschrijving beschikbaar in het Engels,
Frans en Duits.
In 2010 is een educatief beleidsplan opgesteld.
Voor bezoekers met een medische achtergrond is een dvd beschikbaar met interviews
met dokters in de jaren ’50 en ’60.

6.2.4 Horeca faciliteiten
Groepen kunnen desgewenst koffie/thee met of zonder cake/gebak verkrijgen. In
samenwerking met de horeca zijn er diverse mogelijkheden, waarbij ook de
ontvangstruimte gehuurd kan worden.

6.2.5 Publicaties
Het museum heeft een eigen website,hier zijn catalogi en aanwinsten te lezen.
www.museumdedorpsdokter.nl

6.2.6 Marketing en public relations
Het museum is aangesloten bij Erfgoed Brabant.
Het museum werkt samen met de zes andere musea in Hilvarenbeek in de Stichting
Hilvarenbeek Museumdorp, het Land van de Hilver en met de plaatselijke VVV.
Beide organisaties bieden arrangementen aan waarin een museumbezoek is
opgenomen. Gezamenlijk zijn de musea vertegenwoordigd op diverse toeristische
beurzen.
Het museum geeft een eigen folder uit en is opgenomen in een groot aantal gidsen w.o.
de museumkrant en de vakantiekrant.

6.2.7 Overige publieksaktiviteiten
Het museum neemt deel aan het Nationaal Museumweekend en Open
Monumentendag.
Daarnaast organiseert het museum bijeenkomsten voor de Vrienden van het Museum
en leden van de Heemkundige Kring.


7 Bedrijfsvoering

7.1 Huisvesting en veiligheid
In overleg met de brandweer is een calamiteitenplan opgesteld.
Het museum heeft een alarmeringssysteem, bestaande uit een stil alarm naar drie
medewerkers. Kwetsbare voorwerpen bevinden zich in vitrines, bij de evocatieve
opstellingen is er sprake van een fysieke afscheiding.
Het museum is aangesloten bij de Museumwacht.

7.2 Personeel en organisatie
Het museum is een Stichting. Het bestuur wordt gevormd door de leden van het
bestuur van de heemkundige vereniging Ioannes Goropius Becanus, waaraan een
conservator is toegevoegd namens het museum.
Het museum kent alleen vrijwilligers als medewerker en heeft een directeur,
conservatoren, rondleiders en een werkgroep Inrichting. De vrijwilligers kunnen een
beroep doen op de regeling Vrijwilligersvergoeding.
De openstelling geschiedt met behulp van vrijwilligers.
De rondleiders worden jaarlijks bijgeschoold door de directeur en de medisch-
conservator. Beide volgen workshops van de Stichting Historia Medicinae op het
gebied van het Medisch Erfgoed. De medisch-conservator is lid van de landelijke
werkgroep Medische Geschiedenis.
In 2010 volgen 2 conservatoren de cursussen “Kiezen voor klasse(n)” en “Subsidies
en fondsen”. Twee medewerkers zijn geschoold in het programma Adlib. Twee
medewerkers hebben de cursus calamiteiten van Erfgoed Brabant gevolgd. Twee
medewerkers hebben de cursus Collectiemanagement gevolgd in 2012.
Gelet op de vergrijzing van het vrijwilligersbestand gaat het museum op zoek naar
enkele nieuwe c.q. jongere vrijwilligers , bij voorkeur met als achtergrond de
Verpleegkunde.

7.3 Automatisering
Het collectieregistratiesysteem is geautomatiseerd. De bezoekersregistratie geschiedt
handmatig.

7.4 Verzekeringen
De collectie van het museum is verzekerd tegen diefstal en beschadiging. Het pand is
verzekerd door de gemeente. Voor medewerkers en bezoekers is er een
aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast zijn de vrijwilligers verzekerd via een
collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Hilvarenbeek.

7.5 Financiën en begroting
De belangrijkste inkomsten van het museum zijn toegangsgelden en een bijdrage per lid
van de Heemkundige Kring. De gemeente subsidieert een deel van de huurkosten.
Daarnaast kan het museum voor incidentele uitgaven, zoals aankopen en restauraties
een beroep doen op de Stichting Vrienden van het Museum.

Ad 7.2; Taakomschrijving medewerkers

Directeur/conservator Geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen; H Schoenmaker
Conservator De Dorpsdokter; J van Eijck
Registratie/ automatisering; T Lodder
Secretariaat; M Vromans
Financien/ Beheer en Behoud/ huisvesting en veiligheid; W Game
Huishoudelijke dienst; J van Loon
P.R.; W van Loon
Werkgroep Inrichting; F Vos, W van Loon, W Game, I Bressers
Rondleiders; F Snelders, T Lodder, L Netten, , M Vromans, W Game, J van Eijck, H
Schoenmaker