Exploitatieoverzicht
Inkomsten:
Activiteiten 18.368 23.837
Subsidies 6.436 7.700
Vrienden van het museum 2.036 -
Overige bijdragen 2.210 2.793
 
29.050 34.330
Uitgaven:
Huur 3.498 3.518
Water/Gas/Elektra 2.062 2.739
Overige huisvestingskosten 1.542 1.664
Organisatiekosten 5.982 2.163
Aankopen collectie 2.793 2.659
Algemene kosten 2.347 6.252
Voorziening herinrichting 10.000 15.000
Resultaat 826 335
29.050 34.330
Balans 31-december 2015 2016
Activia:  
Kas 2.116 895
Bank 1.533 1.518
Reserveringsrekening 29.289 45.424
Vorderingen - 436
32.938 48.273
Passivia:
Algemene reserve 6.438 6.773
Voorzieningen:
Restauratie collectie 5.000 5.000
Herinrichting museum 15.000 30.000
Onderhoud 3.500 3.500
Catalogi museale collectie 3.000 3.000
32.938 48.273
Toelichting op de exploitatierekeningen en balansen.
Ter vergroting van de leesbaarheid zijn de opgenomen bedragen afgerond op hele euro's.
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen inkomsten en de kosten rekening houdend met de grondslagen. Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De inkomsten uit activiteiten laat een stijging zien van bijna 30% als gevolg van het toegenomen aantal bezoekers.Voor de uitbreidingsplannen in 2017 is 30.000,00 gereserveerd. Beloning bestuurders. Er wordt aan de bestuurders alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten betaald.
2015
2016